iso

DNTN Phương Nam xây dựng và đạt chứng nhận ISO 9001:2008, hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng dựa trên 8 nguyên tắc:

1. Hướng vào khách hàng:

Luôn tìm hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cố gắng vượt cao hơn sự mong đợi của khách hàng.

2. Sự lãnh đạo:

Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất giữa mục đích và phương hướng của tổ chức, tạo ra và duy trì môi trường nội bộ để có thể hoàn toàn lôi cuốn mọi người ttham gia để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

3. Sự tham gia của mọi người:

Mọi người ở tất cả các cấp là yếu tố của một tổ chức và việc huy động họ tham gia đầy đủ sẽ giúp cho việc sử dụng được năng lực của họ vì lợi ích của tổ chức.

4. Cách tiếp cận theo quá trình:

Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động có liên quan được quản lý như một quá trình.

5. Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý:

Việc xác định, hiểu và quản lý các quá trình có liên quan lẫn nhau như một hệ thống sẽ đem lại hiệu lực và hiệu quả của tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

6. Cải tiến liên tục:

Cải tiến liên tục các kết quả thực hiện phải là mục tiêu thường trực của tổ chức.

7. Quyết định dựa trên sự kiện:

Mọi quyết định có hiệu quả được dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin.

8. Quan hệ cùng lợi ích với nhà cung ứng:

Tổ chức và người cung ứng phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai hên để tạo ra giá trị.

DNTN Phương Nam đạt được chứng nhận ISO 9001:2008 vào ngày 14/12/2009, đến nay Doanh nghiệp luôn cải tiến và hoàn thiện hơn hệ thống quản lý của mình nhằm mục đích ngày càng phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn các yêu cầu của khách hàng về các sản phẩm được sản xuất tại Doanh nghiệp.